Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.05.2017
Bod č. 3: Schválenie programu

Uznesenie 106/2017: Schválenie programu s pripomienkou

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

s ch v a ľ u j e

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 18.05.2017 s pripomienkou.

Hlasovanie
Schválenie programu s pripomienkou
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0