Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.11.2017
Bod č. 2: Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020

Uznesenie 142/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

  1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020  so zapracovanou zmenou: znížiť sumu 200,-€ z účtu 635.006 – údržba budov, priestorov, objektov a presunúť na účet 637.002 – kultúrna činnosť
  2. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020
  3.  Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: Stanovisko núteného správcu k návrhu rozpočtu na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020
  4.  Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie: Stanoviská  jednotlivých komisií k návrhu rozpočtu na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020

 

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0