Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.11.2017
Bod č. 3: Návrh na prenájom pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 143/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

   schvaľuje

prenájom pozemku parc.č. 1205/1 o výmere 20 m2 pani JUDr. Janke Bartovičovej a pánovi Mgr. Miroslavovi Bartovičovi, pozemku 1205/2 o výmere 19 m2 pani Eve Slávikovej a pozemku 1204/19 o výmere 18 m2 pani Ing. Ĺubici Švolíkovej za cenu 1€ za m2 na dobu 5 rokov t.j. do 31.08.2022 ako prípad hodný osobitého zreteľa za podmienok:

  1. doplatenia nájomného za dobu od 1.09.2017 do dňa uzavretia nových nájomných zmlúv
  2. podpísania písomnej dohody s mestskou časťou Bratislava-Devín, že  spať vzatie žaloby o vypratanie predmetných pozemkov sa uskutočňuje na základe dohody a žiadna zo strán si nebude uplatňovať náhradu trov konania, prípadne právneho zastúpenia.
  3. doplnenie nájomnej zmluvy o trojmesačnú výpovednú lehotu

   ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie nových nájomných zmlúv a prípravu dohody o späť vzatí žaloby o vypratanie predmetných pozemkov. Termín: najneskôr do  konca roka 2017

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0