Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017
Bod č. 1: Otvorenie * Megnyitó

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 1
Otvorenie - Megnyitó (Overovatelia - Hitelesítők)
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1