Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017
Bod č. 3/1: Podnikateľský plán na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK * Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 5
Podnikateľský plán na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. (Alternatíva 2)
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2