Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2017
Bod č. 3/4: Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 8
Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 3