Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 176/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Staré Mesto  č. 15/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, s účinnosťou od 1. januára 2018.

Hlasovanie č. 12
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 14 Proti: 1 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 1