Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 4: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020

Uznesenie 177/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1.   rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018 takto:

príjmy bežného rozpočtu                                                          21 774 744 Eur,

výdavky bežného rozpočtu                                                        21 774 744 Eur,

príjmy kapitálového rozpočtu                                                           15 000 Eur,

výdavky kapitálového rozpočtu                                                   2 453 500 Eur,

príjmové finančné operácie                                                          2 467 500 Eur,

výdavkové finančné operácie                                                                    500 Eur,

výsledok hospodárenia                                                                      28 500 Eur,

 

2.  rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy                                                                   11 970 500 Eur,

200 - nedaňové príjmy                                                                 4 718 600 Eur,

300 - granty a transfery                                                                5 100 644 Eur,

400 - príjmové operácie                                                               2 467 500 Eur,

500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                      0 Eur,

600 - bežné výdavky                                                                   21 774 744 Eur,

700 - kapitálové výdavky                                                             2 453 500 Eur,

800 - výdavkové operácie                                                                       500 Eur,

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018 takto:

použitie Fondu rozvoja bývania                                                     773 000 Eur,

použitie Fondu na obnovu budov škôl                                            

a školských zariadení                                                                             0 Eur, 

použitie Rezervného fondu                                                       1 615 500 Eur,

tvorba Fondu poplatku za miestny rozvoj                                        70 500 Eur,

použitie Fondu poplatku za miestny rozvoj                                      50 000 Eur,

tvorba Fondu na obnovu chodníkov                                                 14 100 Eur,

použitie Fondu na obnovu chodníkov                                              10 000 Eur,

 

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018,

 

príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd;

B. berie na vedomie

1.rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,

2.rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,

3.rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,

4.rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,

5.rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,

6.rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,

7.programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020.

C. žiada

starostu mestskej časti

prerokovať plán rekonštrukcií komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 v Komisii pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok najneskôr v marci 2018.

Hlasovanie č. 15
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 12 Proti: 1 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1