Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 5: Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

Uznesenie 178/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1.deviatu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

6 630 000

-82 000

6 548 000

Podiel na dani z nehnuteľnosti

3 290 000

+70 000

3 360 000

Daň za užívanie verejného priestranstva           

1 150 000

+ 310 000

1 460 000

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

61 522

+855

62 377

Podiel poplatku za odpad

250 000

+12 250

262 250

Decentralizačná dotácia na školstvo

4 463 222

+75 754

4 538 976

Príjmy z prenájmu pozemkov

420 000

+60 000

480 000

Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov

965 000

-46 000

919 000

Vratky za služby

190 000

-11 000

179 000

Rozpočet spolu

21 443 234 

+389 859 

21 833 093 

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.1.1

Výkon funkcie starostu a vicestarostov

113 000

+3 000

116 000

1.1.3

Kontrola

71 000

+1 000

72 000

1.2

Regionálny rozvoj

403 198

-35 000

368 198

1.5

Informačno-technologický systém

145 250

+20 000

165 250

1.4

Administratíva

3 507 640

+173 500

 3 681 140

1.7.3

Správa a údržba nehnuteľného majetku

200 500

+ 9 000

209 500

1.7.4

Materiálové zabezpečenie administratívy

224 750

+ 28 500

253 250

3.1.2

Rozvoj cyklotrasy

10 000

-9 000

1 000

3.2

Zimná údržba

330 000

+ 3 000

333 000

4.2

Verejná zeleň

929 500

+ 15 000

944 500

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt.  priestorov

     879 500

+64 500

944 000

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

570 000

+ 23 500

593 500

6.3

Ostatné výdavky kultúry

68 641

+ 1 000

69 641

6.4

Detské ihriská

86 200

+6 000

92 200

6.5

Príležitostné trhy

20 000

        -5 000

15 000

7.1

Základné školy

4 561 556

+ 93 284

4 654 840

7.2

Materské školy

2 356 420

+ 10 855

2 367 275

7.5

Ostatné výdavky školstva

 292 897

-9 000

283 897

8.2

Denné centrá

43 000

+ 1 500

44 500

8.3

Sociálna pomoc občanom

126 136

- 20 000

106 136

8.4

Detské jasle

354 806

    + 14 220

369 026

 

Rozpočet spolu

21 761 242

+ 389 859   

22 151 101    

 

2.   zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

50 000

-4 000

46 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcia ciest

1 085 000

+10 000

1 095 000

4.2

Verejná zeleň

 39 000

+11 000

50 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

1 628 000

       -17 000

 1 611 000

 

Rozpočet spolu

4 262 367

0

4 262 367

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                             21 833 093 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          22 151 101 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                           176 559 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                     4 262 367 Eur

finančné operácie príjmové                                         4 418 366 Eur

finančné operácie výdavkové                                                  500 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                 + 14 050 Eur 

Hlasovanie č. 17
Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1