Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 7: Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 19
Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0