Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 8: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 20
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0