Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 26: Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.

Uznesenie 196/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových  a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.

Hlasovanie č. 45
Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 ­ nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti.
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0