Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 28: Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

Uznesenie 198/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018;

B. schvaľuje

plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018.

Hlasovanie č. 47
Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1