Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 31: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

Uznesenie 201/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke.

Hlasovanie č. 50
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0