Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 32/A: Návrh Zásad poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Uznesenie 202/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa s účinnosťou od 1. januára 2018;

B. poveruje

starostu mestskej časti

zaviesť Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa do praxe.

Hlasovanie č. 52
Rôzne
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 12 Proti: 1 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0