Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 33: Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 203/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 53
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1