Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2017
Bod č. 3: Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018

Uznesenie 145/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

schvaľuje

 

Termíny riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, ktoré sa budú konať v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 nasledovne:

12. február  2018                    o 18:00 hod.

23. apríl 2018                         o 18:00 hod.

25. jún 2018                           o 18:00 hod

17. september 2018               o 18:00 hod.

26. november 2018                o 18:00 hod

10. december 2018                 o 18:00 hod. 

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0