Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2017
Bod č. 4: Rôzne

Uznesenie 146/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 zaväzuje miestny úrad zabezpečiť nasledovné úkoly:

1) Zorganizovať stretnutie poslancov so spoločnosťou  Aurex a to 9. januára 2018
2) Zaslať posledné vyjadrenia úradov a inštitúcii ohľadom regulácii UPZ Devin I
3) Zaslať sfinalizovaný zoznam pripomienok UPZ Devin I

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0