Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 1: Územný plán zóny Chalupkova – čistopis 2017

Uznesenie 1/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

stanovisko Okresného úradu  Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov č. j.: OU-BA-OVBPI-2017/061981 zo dňa 24.01.2018;

B. schvaľuje

1.Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017.

2.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu zóny Chalupkova, rok 2016.

3.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova- čistopis 2017, s účinnosťou od 6. marca 2018.

Hlasovanie č. 6
Územný plán zóny Chalupkova ­ čistopis 2017
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 15 Proti: 2 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 1