Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

Uznesenie 2/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Staré Mesto  č. 2/2018  o nájme bytov, s účinnosťou od 1. marca 2018.

Hlasovanie č. 10
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1