Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

Uznesenie 3/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Staré Mesto  č. 3/2018  ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách s účinnosťou od 1. marca 2018.             

Hlasovanie č. 12
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0