Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 3/A: Návrh pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. mesta SR Bratislavy

Uznesenie 4/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. nesúhlasí

s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;

B. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po zapracovaní nasledujúcich pripomienok:

1.v § 3 ods. 2  písm. a)

        vypustiť poslednú vetu a to:  "(mimo tvorby cestnej zelene)",

2.v § 6  doplniť do ods. 2  písm. d) v znení:

d) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný v lokalite určenej miestnym úradom príslušnej mestskej časti, zriadiť novú zeleň,  minimálne  v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene. Do odovzdania novej zelene správcovi zelene, zodpovedá investor za jej údržbu.

Hlasovanie č. 13
Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl.mesta SR Bratislavy
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0