Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 4: Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

Uznesenie 5/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratnej finančnej výpomoci vo výške  2 000 000 EUR poskytnutej mestskej časti  Bratislava-Staré  Mesto;

B. poveruje

starostu mestskej časti

podpisom zmluvy o návratnej finančnej výpomoci za  mestskú časť Bratislava-Staré Mesto.

C. žiada

aby navrhnuté ulice mestskej časti, projekty rekonštrukcie boli predložené do Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok pred zadaním objednávky.

Hlasovanie č. 16
Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 1