Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 5: Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

Uznesenie 6/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1.prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y  v Eur 

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Predaj majetku

15 000

+ 1 650 000

1 665 000

Dotácia na rekonštrukciu ciest

0

+1 000 000

1 000 000

Rozpočet spolu

15 000

+ 2 650 000

2 665 000

 

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

700 000

+515 000

1 215 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

600 000

- 400 000

200 000

8.1.1

Zariadenie pre seniorov ( Seniorcentrum )

200 000

 + 2 530 000

2 730 000

 

Rozpočet spolu

2 453 500

+2 645 000

5 098 500

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

773 000

773 000

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

1 615 500

-15 000 

1 600 500

Prevod prostriedkov z Fond poplatku za miestny rozvoj

50 000

0

50 000

Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov

10 000

0

10 000

Splátky návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM 

19 000

+ 19 000 

 38 000

Rozpočet spolu

2 467 500

+ 4 000  

2 471 500

 

2. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 v Eur takto:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                                                    v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

1 075 287,96

-102 963,73

972 324,23

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia byt Medená č. 35

20 000,00

 

20 000,00

Belopotockého park- vybudovanie závlahového systému

25 000,00

 

25 000,00

Medická záhrada - objekt verejných toaliet

38 000,00

 

38 000,00

Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému

60 000,00

 

60 000,00

Rekonštrukcia byty Holého

120 000,00

 

120 000,00

Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej

   420 000,00

- 400 000,00 

20 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov

40 000,00

 

40 000,00

Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí

10 000,00

 

10 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD

40 000,00

 

40 000,00

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby

0

400 000,00

400 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

773 000,00

0

773 000,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

302 287,96

 

199 324,23

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                             v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

2 037 741,75

-124 870,83

1 912 870,92

Použitie fondu

 

 

 

Staromestská knižnica nákup softwaru

4 000,00

0,00

4 000,00

Vybudovanie osobného výťahu Vajanského nábr.

95 000,00

0,00

95 000,00

Šafárikovo námestie - revitalizácia

150 000,00

0,00

150 000,00

Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriky ,úprava stien- štuková výzdoba

280 000,00

0,00

 

280 000,00

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

496 000,00

- 495 000,00

1 000,00

Architektonická štúdia Blumentálska

4 000,00

0,00

4 000,00

Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ

7 000,00

0,00

7 000,00

ZŠ a MŠ Škarniclova - rekonštrukcia vnútornej fasády

145 000,00

0,00

145 000,00

MŠ Javorinská - výmena kotla

5 500,00

0,00

5 500,00

Ostatné výdavky školstva

132 000,00

0,00

132 000,00

Bezbariérový vstup do ZŠ Mudroňova

9 000,00

0,00

9 000,00

Rekonštrukcia osvetlenia MŠ Grosslingova

9 000,00

0,00

9 000,00

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby

200 000,00

480 000,00

680 000,00

Rekonštrukcia dopadových plôch detských ihrísk

71 000,00

0,00

71 000,00

Rekonštrukcia detského ihriska Hviezdoslavovo námestie Noterdamky

8 000,00

0,00

8 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 615 500,00

-15 000,00

1 600 500,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

422 241,75

 

312 370,92

 

FOND  POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ

                                                                                                                                               v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

 40 345,76

+ 18 773,44

 59 119,20

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

Z prostriedkov za rozvoj

70 500,00

0

70 500,00

ZDROJE FONDU SPOLU

 

 

 

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia komunikácii a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

50 000,00

0

50 000,00

 

 

 

 

POUŽITIE FONDU SPOLU

50 000,00

0

50 000,00

 

 

 

 

Prevod do fondu na obnovu chodníkov

14 100,00

0  

14 100,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

46 745,76

 

65 519,20

 

FOND  NA OBNOVU CHODNÍKOV

                                                                                                                                                   v Eur

Text                                                                

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

 10 086,44

+ 4 693,36

14 779,80

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

Z prostriedkov za rozvoj

14 100,00

0

14 100,00

ZDROJE FONDU SPOLU

 

 

 

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia chodníkov

10 000,00

0

10 000,00

 

 

 

 

POUŽITIE FONDU SPOLU

10 000,00

0

10 000,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

14 186,44

 

18 879,80

 

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

 

príjmy bežného rozpočtu                                              21 774 744 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                            21 774 744 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                          2 665 000 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                        5 098 500 Eur

finančné operácie príjmové                                             2 471 500 Eur

finančné operácie výdavkové                                                    500 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                + 37 500 Eur

Hlasovanie č. 17
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0