Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 7: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 7/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad   hodný osobitného zreteľanájom   nebytového priestoru s výmerou   36,64 m2 nachádzajúceho  sa na prízemí bytového domu Obchodná 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici Obchodná, číslo vchodu 52, katastrálne územie Staré Mesto, postaveného  na pozemku parcela registra "C" parcela č. 8479, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1371 m2, vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8364, do nájmu: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, so sídlom: Kýčerského č. 8, 811 05 Bratislava, IČO: 008970190101 za nasledovných podmienok:

a)doba nájmu: neurčitá

b)účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory

c)výška nájomného: 1,00 Eur/rok a služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru a ostatné náklady;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku ako občianske združenie chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom, vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov-dôchodcov, pomáha starším občanom pri realizácii ich celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity dôchodcov.

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku doposiaľ pôsobila v nebytových priestoroch v objekte na Kýčerského ulici č. 8 v Bratislave, v ktorých využívala jednu miestnosť v rámci priestorov Denného centra pre seniorov. Priestor na Obchodnej ulici sa poskytuje organizácii ako náhrada za účelom  a so zámerom naďalej poskytovať služby verejnoprospešného účelu vo vzťahu k starším občanom v dôchodkovom veku.

Hlasovanie č. 18
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0