Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 15: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

Uznesenie 12/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako žiadateľ o dotáciu zabezpečí :

a) realizáciu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,

b) finančné prostriedky uvedené v žiadosti, ktoré predstavujú výšku rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to vo výške 5 814,00 Eur,

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.

Hlasovanie č. 27
Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0