Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 20: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

Uznesenie 14/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

Hlasovanie č. 29
Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0