Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 21: Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie

Uznesenie 15/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie.

Hlasovanie č. 30
Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0