Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 22: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

Uznesenie 16/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave.

Hlasovanie č. 31
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0