Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 23: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

Uznesenie 17/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke;

B. zrušuje

uznesenie č. 23/2012 z 15.02.2012, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o postupe prác pri realizácii zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb v lokalite Cesta na Červený most.

Hlasovanie č. 32
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0