Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 24/A: Pripojenie sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k akcii „Vlajka pre Tibet 2018“

Uznesenie 18/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

pripojenie sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k akcii „Vlajka pre Tibet 2018“;

B. žiada

starostu mestskej časti

aby zabezpečil vyvesenie tibetskej vlajky  na budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 33
Rôzne
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0