Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2018
Bod č. 24/B: Oprávnenie vykonávať sobášne obrady

Uznesenie 19/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

Ondreja Dostála za poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady.

Hlasovanie č. 34
Rôzne
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0