Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018
Bod č. 2: Návrh na zvolenie predsedu a nového člena Komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, a informácia o jej náplni práce.

Uznesenie 147/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

volí

Bc. Igora Prieložného za predsedu komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

 

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 3 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0