Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018
Bod č. 3: Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov

Uznesenie 148/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

a)   s c h v a ľ u j e

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na dobu 5 rokov.

b)    ž i a d a

starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 10 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 9.3.2018

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:

1. Predmetom návrhu nájomnej zmluvy bude prenájom záhrad

parc. č. 22/1- diel č. 2 s výmerou 235 m2

parc. č. 57-diel č. 2 s výmerou 150 m2, 59/1-diel č. 3 s výmerou 190 m2 , spolu s parc. č. 61 s vým. 15 m2

parc. č. 67- diel č. 2 s výmerou 335 m2, spolu s parc. č. 66 s výmerou 15 m2

parc. č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2

parc. č. 143-diel č. 2 s výmerou 314 m2

parc. č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2

parc. č. 169- diel č. 8 s výmerou 380 m2, spolu s parc. č. 168 s výmerou 6 m2

parc. č. 257/1- diel č. 9 s výmerou 349 m2

parc. č. 1336/1 – diel č. 3 s výmerou 380 m2

parc. č. 1336/1 – diel č. 4 s výmerou 380 m2

parc. č. 1336/1 – diel č. 9 s výmerou 446 m2

v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, 27 a 2982 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín

2. Doba nájmu - do 31.12.2022

3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov pre rekreačné účely ako záhrady

 

4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok (§ 3 ods. 1.) pri záhradách:

parc. č. 22/1- diel č. 2 s výmerou 235 m2

parc. č. 57-diel č. 2 s výmerou 150 m2, 59/1-diel č. 3 s výmerou 190 m2 , spolu s parc. č. 61 s vým. 15 m2

parc. č. 143-diel č. 2 s výmerou 314 m2

parc. č. 169- diel č. 8 s výmerou 380 m2, spolu s parc. č. 168 s výmerou 6 m2

parc. č. 257/1- diel č. 9 s výmerou 349 m2

parc. č. 1336/1 – diel č. 3 s výmerou 380 m2

parc. č. 1336/1 – diel č. 4 s výmerou 380 m2

parc. č. 1336/1 – diel č. 9 s výmerou 446 m2

resp. nesmie byť nižšia ako 0,25 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok (§ 4 ods. 4.) pri záhradách:

parc. č. 67- diel č. 2 s výmerou 335 m2, spolu s parc. č. 66 s výmerou 15 m2

parc. č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2

parc. č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2

5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná.

6. Ak viacerí uchádzači ponúknu rovnakú najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať jedného alebo vyhlásiť ďalšie kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia záujemcovia s najvyššími ponukami. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu sumu, alebo si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vybrať jedného.

7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov     vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devín.

8. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca povinný do 10 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa podmienok vyplývajúcich z podmienok súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola  vyhodnotená ako nasledujúca v poradí.

9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet  nájmu  do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez  predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže, alebo  ochraňujúce záujmy Mestskej časti Bratislava – Devín.

c)    m e n u j e

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

1. člen : Šulovská, 2. člen:  Distler, 3.člen : Němec.

d)   ž i a d a

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín

13.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

14.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0