Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018
Bod č. 4: Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkmi:Valéria Pošvancová, parc. č. 38/1- časť o výmere 492 m2, Pavel Helman, parc. č. 38/1- časť o výmere 537 m2 a parc.č. 43 o výmere 20 m2,JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, parc. č. 38/1-časť o vým. 304 m2 a parc.č. 42 o vým. 25 m2

Uznesenie 149/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

prenájom parc. č 38/1  ako prípad hodný osobitého zreteľa nasledovne:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera v m2

Nájomné v €

 m2/rok

Nájom do

1

Valéria Pošvancová

38/1 – diel 4

492

0,50

31.12.2018

2

Pavel Helman

38/1 – diel 5

43

537

20

0,50

1,00

31.12.2018

3

JUDr. Ing. Matúš Tomašovský

38/1 – diel 7

42

304

25

1,31

1,31

31.05.2019

S nájomcami budú ukončené v súčasnosti platné nájomné zmluvy a zároveň budú uzatvorené nové nájomné zmluvy s vyššie uvedenými podmienkami.

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie nových nájomných zmlúv

Termín: do 28.02.2018

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0