Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018
Bod č. 5: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkom: Františka Sedlárová, parc. č. 58 o výmere 454 m2

Uznesenie 150/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

prenájom pozemku parc. č. 58, záhrada, o výmere 454 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Františku Sedlárovú.

Nájomníčke bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.12.2022 s podmienkami vyplývajúcimi zo schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €.

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy.

Termín: do 28.02.2018

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0