Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018
Bod č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Uznesenie 151/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Devín na I. polrok 2018.

- Centrálna evidencia sťažností za rok 2017

- Kontrola vybavovania sťažností

- Dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

- Kontrola plnenia prijatých uznesení

- Kontrola príjmov , výdavkov, banky, a peňažné toky za rok 2017 v nadväznosti na kontrolu príjmov a výdavkov za II. polrok 2016. 

- Kontrola výkonu inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín ( ZMLUVA č. OÚ-BA-OKR1- 2017/096396-002 )  

- Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0