Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.02.2018
Bod č. 7: Správa o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017, Uznesenia č. 146/2017 zo dňa 11.12.2017

Uznesenie 152/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie

Správu o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017 ,  Uznesenie č. 146/2017 bude doplnené a zároveň zaväzuje starostku na základe odpovedí zaslanej z SVP listom zo dňa 31.5.2017,  aby urgovala SVP ohľadom vypracovania danej štúdie a poskytnutia danej štúdie pre potreby Mestskej časti.

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0