Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 1: Otvorenie

Uznesenie 001/2015: Otvorenie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

Uznesenie č. 001/2015

K bodu č. 1 Otvorenie

A.Konštatuje, že

B.Určuje

Zapisovateľa zápisnice: Anna Žiarová

Overovatelia zápisnice: Milan Levický, Rastislav Romančík,

C.Schvaľuje  

Program rokovania bez pripomienok

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 14.03.2015                                  

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 1
Bod číslo 1.
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0