Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 002/2015: Kontrola plnenia uznesení

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

Uznesenie č. 002/2015

k bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení

I.Prerokovalo,

- kontrola plnenia uznesení

II. 

A. Konštatuje, že

Uznesenia boli splnené

B.Berie na vedomie

Záznam o kontrole plnenia uznesení č. 1/2015

Hlasovanie: za -  4, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 14.03.2015                                  

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 2
Bod číslo 2.
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0