Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 3: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

Uznesenie 003/2015: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

Uznesenie č. 003/2015

K bodu č. 3 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

I.Prerokovalo

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014

II.

A. Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Benice za rok 2014

Správu Hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2014  do 31.12.2014

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

 

V Beniciach: 14.03.2015

 

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 3
Bod číslo 3.
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0