Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 4: Správa o kontrolnej činnosti

Uznesenie 004/2015: Správa o kontrolnej činnsti

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

 

Uznesenie č. 004/2015

K bodu č. 4 Správa o kontrolnej činnosti

I.Prerokovalo

Správu o kontrolnej činnosti

II.

A.Berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2015 do 6.3.2015

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

 

V Beniciach: 14.03.2015

                                   

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 4
Bod číslo 4.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0