Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 5: Zástupca starostu obce

Uznesenie 005/2015: Zástupca starostu obce

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

Uznesenie č. 005/2015

K bodu č. 5 Zástupca starostu obce

I. Prerokovalo

Zástupca starostu obce

II. 

A.Konštatuje, že

Nebolo splnené ustanovenie § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prvá veta po bodkočiarku

Zástupca starostu nebol písomne poverený na rozsah zastupovania starostu

B.Navrhuje

Podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa prvej vety za bodkočiarkou na návrh poslanca Milana Levického: Dušan Schumichrast

C.Volí  

Zástupcu starostu obce: Dušan Schumichrast

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1 (Dušan Schumichrast)

 

 

 

V Beniciach: 14.03.2015

                                   

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 5
Bod číslo 5.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0