Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 6: Výstavba MŠ

Uznesenie 006/2015: Výstavba MŠ

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

 

Uznesenie č. 006/2015

k bodu č. 6 Výstavba MŠ

I. Prerokovalo

Výstavba MŠ

II.

A.Konštatuje, že

Žiadosť bola podaná do riadneho termínu 25.2.2015 (23.2.2015)

B.Berie na vedomie, že

-v prípade úspešnosti projektu, budú schvaľované finančné prostriedky na spoluúčasť

-MŠ bude jednotriedna, najmä pre deti predškolskej výchovy

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 14.03.2015

                                   

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 7
Bod číslo 6.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0