Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 7: PHSR na roky 2014 - 2020

Uznesenie 007/2015: PHSR na roky 2014 - 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

 

Uznesenie č. 007/2015

K bodu č. 7 PHSR na roky 2014 - 2020

I. Prerokovalo

PHSR na roky 2014 - 2020

II.

A.Konštatuje, že

B.Schvaľuje

PHSR na roky 2014 - 2020

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 14.03.2015

                                   

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 8
Bod číslo 7.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0