Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 9: VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Uznesenie 009/2015: VZN č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

Uznesenie č. 009/2015

k bodu č. 9 VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok

I. Prerokovalo

VZN č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok

A.Konštatuje, že

-VZN sa vydáva na základe zrušenia VZN č. 6/2009 na podnet Protestu prokurátora Pd 121/14/5506 – 2 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 045/2014 zo dňa 12.11.2014

-bola splnená rozhodná doba na vyvesenia

-neboli vznesené pripomienky zo strany obyvateľov obce a fyzických a právnických osôb podnikajúcich na území obce

B.Berie na vedomie

Dôvodovú správu

Pripomienku a doplnok starostu obce k ustanoveniu § 3 (balená pitná voda, iné prostriedky vhodné na prepravu pitnej vody

C.Vydáva

VZN č. 01/2015

D. Odporúča

Zaslať vydané VZN na Okresnú prokuratúru

Termín: po nadobudnutí účinnosti

Zodpovedný: obecný úrad

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Beniciach: 14.03.2015

                                   

 

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 10
Bod číslo 9.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0