Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 8: Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu

Uznesenie 008/2015: Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

 

Uznesenie č. 008/2015

K bodu č. 8 Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu z  OZ CEV Turiec na rok 2015

I. Prerokovalo

Zmluva o poskytnutí dotácie

II.

A.Konštatuje, že

boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie podľa VZN a doplnkov

B.Berie na vedomie,

Dôvodovú správu

C.Schvaľuje

Zmluvu s finančnou čiastkou 260,- € na rok 2015.

D.Ukladá

Poskytnúť sumu 260,- € OZ CEV Turiec

Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: do 30.4.2014

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 14.03.2015

                                   

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 9
Bod číslo 8
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0