Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 10: Rozpočtové opatrenia

Uznesenie 010/2015: Rozpočtové opatrenia číslo 01/2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 010/2015

K BODU č. 10 Rozpočtové opatrenia

I.Prerokovalo

Rozpočtové opatrenia

II. 

A.Berie na vedomie

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2015

-rozpis príjmov rozpočtu na ZŠ Benice podľa V_1_2015 v celkovej čiastke 421 723 €

-navŕšenie kapitálových príjmov o sumu 8 100,. € - predaj pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy č. 01/2015 Ľubica Rybárska; v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva 25/2012 zo dňa 20.06.2012, pod C.2

B.Ukladá

Zahrnúť do rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatrenie č. 01/2015

Zodpovedný: Emília Remšíková – ekonóm, účtovník

Termín: k 31.3.2015

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 14.03.2015                                  

 

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

 

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 11
Bod číslo 10
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0