Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.03.2015
Bod č. 11: Rôzne:

Uznesenie 011/2015: Rôzne - kanalizácia

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2015 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 011/2015

K BODU č. 11 Rôzne

I.Prerokovalo

Kanalizácia, Omsit - optokábel

II. 

A.Berie na vedomie

A.1Kanalizácia,

Informáciu starostu obce k:

-zmluvám o: budúcom odvádzaní splaškových vôd a k zmluvám o pripojení nehnuteľností na odvádzanie splaškových vôd, ich návratnosti na obecný úrad a Turvod (cca 45 - 50%)

  1.  

A.2 Pozýva

Obyvateľov obce na schôdzu dňa 26.3.2015 o 17,00 hod na obecnom úrade

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 14.03.2015                                  

 

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 14.03.2015

 

Zvesené: 

Hlasovanie č. 12
Bod číslo 11.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0