Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.03.2018
Bod č. 10: Prezentácia v mape VKÚ

Uznesenie 010/2018: Prezentácia v mape VKÚ

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2018 o 18 tej hodine

uznesenie č. 010/2018

k bodu č. 10 Prezentácia v mape VKÚ

I.                   Prerokovalo

Prezentácia v mape VKÚ

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o:

-                     možnosti prezentácie obce na mape VKÚ

B.     Schvaľuje

Prezentáciu v mape VKÚ

Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržal sa - 0

V Beniciach: 26.03.2018

Hlasovanie č. 10
Prezentácia v mape VKÚ
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0